ویــــدیـو HHHHHHHHHHHHH New Layer Video

دسته بندی ویدیو

ویدیو مارکتینگ - video marketing

امروزه بیشتر کسانی که به دنبال جذب مخاطب هستند به سراغ تولید ویدیو رفته اند تا تعداد دنبال کنندگان خود را افزایش دهند و اهداف بازاریابی و تبلیغاتی خود را تیک بزنند.

در ویدیومارکتینگ کسب و کار، محصول، خدمات، آموزش و… را می توان معرفی کرد. استفاده از تکنیک هاو خلاقیت در ویدیو مارکتینگ باعث رشد جذب مخاطب می گردد.

ویدیو آموزشی - instructional video

ویدیوی آموزشـی فیلمـی اسـت کـه هـدف اصلـی آن انتقـال دانـش اســت و از آن به عنــوان یکــی از شــیوه های تدریــس در کلاس درس اســتفاده می شــود. انتقــال مفاهیــم آموزشــی بــا اســتفاده از فیلــم آســان تر اســت چــون عواطــف و هیجانــات را می تـوان از طریـق آن بـه راحتـی انتقـال داد. به علاوه، از فیلــم می تــوان بــرای آمــوزش مــوارد شـناختی و هیجانـی نیـز اسـتفاده کـرد. بسـیاری از فیلم هـای آموزشـی در چنـد سـری تهیـه می شـود و هـر سـری بـه بحـث پیرامـون یـک موضـوع خـاص می پـردازد. فیلــم آموزشــی منبــع آموزشــی بــه شــمار مــی رود که برای اســتفاده در محیط هــای آموزشــی و فضــای شــخصی مناســب اســت.

تیزر تبلیغاتی - advertising video ( teaser)

امروزه تبلیغات به عنوان عنصر اصلی در آگاهی، ترغیب و یادآوری مشتریان نسبت به محصولات، برندها و شرکت ها شناخته می شوند. تبلیغات مناسب و صحیح و بکارگیری رسانه مناسب جهت انتقال محتوای تبلیغاتی به مخاطبین و مشتریان بازار هدف می تواند مرحله معرفی و یا رشد از چرخه عمر محصول را با سرعت بالایی طی نماید. در میان انواع ابزارهای تبلیغاتی، تیزرها که زیر مجموعه تبلیغات رسانه ای می باشند بیشترین و بهترین تاثیر گذاری را روی مخاطب دارند.

ویدیو خبری - مستند - Documentary - news video

از آن جا که فیلم‌های مستند و فیلم‌های داستانی، هر دو از تجهیزات و امکانات فنی مشابه استفاده می‌کنند، هر دو نوعی سازه به حساب می‌آیند و هر دو تصاویر متحرک را نشان می‌دهند که تحت قید و بندها و محدودیت‌های فنی و فرهنگی مشابه ساخته شده‌اند. در ویدیوهای خبری مبنا و پایه ساخت ویدیو بر اساس خبر و یا خبررسانی است و وظیفه اصلی آن همان گونه که از اسم آن مشخص است، رسالتی خبری است.

فیلم های مستند با هدف تغییر در جهان شناسی مخاطب، تغییر دیدگاه و حتی سبک زندگی در مخاطبان ساخته می شود.

فیلم مستند را می توان به عنوان یک تکنیک فیلمسازی، یک سنت سینمایی و شیوه ای از تقابل با مخاطب که همیشه در حال تحول است و هیچ مرزبندی ندارد تعریف کرد.

از چیزهایی که سبک مستند را از دیگر سبک های سینمایی جدا می کند می توان به نقطه نظر هنری، نوع بیان پیام، مطالب اخلاقی و ایدئولوژیک اشاره کرد.